מצב נגישות / ניווט באמצעות מקלדת אזור תוכן מרכזי תפריט אתר פאנל נגישות איפוס נגישות מפת אתר הצהרת נגישות לרכישת כרטיסים/צור קשר

אתר זה עושה שימוש בקבצי cookies, לרבות קבצי cookies של צד שלישי, עבור שיפור הפונקצינליות, שיפור חוויית הגלישה, ניתוח התנהגות גולשים (web analytics) ושיווק ממוקד. המשך גלישה באתר זה מבלי לשנות את הגדרת קבצי ה-cookies של הדפדפן, מהווה אישור לשימוש שלנו בקבצי cookies. למידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות שלנו.

תקנון פעילות פייסבוק

ברוכים הבאים ל”פעילות גולשים עם תיירות צובה אגש”ח בע”מ (להלן: “הפעילות”) הנערך על ידי תיירות צובה אגש”ח בע”מ (להלן: “החברה”).

  1. כללי

1.1. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.

1.2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים שעל פיהם תתנהל הפעילות וכן את התנאים וההוראות אשר יחולו על ההשתתפות בפעילות.

1.3. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים.

1.4 המשתתף  בתחרות פוטר את פייסבוק מאחריות לכל הקשור בתחרות, וכן מצהיר כי הוא יודע שהפעילות איננה ממומנת, נתמכת, מנוהלת על ידי פייסבוק או משוייכת אליה בכל דרך.

 

  1. תקופת הפעילות

2.1. הפעילות תיערך מיום 24.12.19 ועד ליום  30.12.2019 (כולל) (להלן: “תקופת הפעילות”).

2.2. החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלה מכל סיבה סבירה שהחברה תמצא לנכון, ולא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

  1. על הגולש למצוא את סמלי חג החנוכה הפזורים בפארק, לצלם תמונה משפחתית עם אחד הסמלים, לעלות לדף הפייסבוק שלו ולתייג את קיפצובה- אטרקציות לילדים באזור ירושלים.
  2. כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות בה

4.1. ההשתתפות בפעילות מותרת לכל אדם מגיל 18 ומעלה אשר עמד בתנאי ההשתתפות שיפורטו להלן.  עצם ההשתתפות מהווה הצהרת המשתתף כי הוא בן 18 ומעלה.

4.2. כל אדם המעוניין להשתתף בפעילות נדרש:

(א) למצוא את סמלי החג הפזורים בפארק קיפצובה, לצלם תמונה משפחתית עם אחד הסמלים.

(ב) לעלות את התמונה לדף הפייסבוק שלו ולתייג את קיפצובה- אטרקציות לילדים באזור ירושלים.

(ג) במידה ויזכה – יקבל הודעה פרטית ואז עליו לשלוח לחברה פרטים אישיים: שם מלא, מס’ ת.ז, כתובת מגורים עדכנית, כתובת אי-מייל ומס’ טלפון סלולרי.

משתתף בפעילות אשר לא ימלא אחר כל ההוראות של אופן ההשתתפות בפעילות או ימלא אותן באופן חלקי, או ימלא אותן לאחר תום תקופת הפעילות לא יוכל להשתתף בפעילות ו/או לקבל הפרס המחולק במסגרתה

4.3. בסיום הפעילות יוחלט על הזוכה בחירה של צוות ההנהלה של הפארק, אשר יבחרו זוכה אחד מבין כל המשתתפים. החלטה זו תיקבע על פי שיקול דעתם המוחלט של צוות ההנהלה, והחלטתם תהיה סופית ומוחלטת וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג, לעניין זה, לא תשמע ולא תתקבל. הודעה לזוכה תימסר עד לתאריך 1.1.20

4.4. מובהר בזאת כי האחריות לנכונותם של הפרטים האישיים של המשתתף והעלאת הצילומים  הינה של המשתתף לבדו ובאופן בלעדי ולא תישמע טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה לעניין זה. הפרופיל בפייסבוק צריך להיות משויך לאדם אמיתי וזהה לתעודת הזהות שלו.

4.5. מובהר כי החברה לא תישא באחריות בגין שיבושים במערכות התקשורת או ברשתות התקשורת או בכישלון חומרה או תוכנת מחשב מכל סוג שהוא אשר עשויה לגרום לרשומה או לנתון כלשהו לא להיות משוגרים, לאבדן, נזק או עיכוב בשיגור. הוכחה של שליחה לא תתקבל ולא תחשב כהוכחת קבלה.

  1. הפרסים וכללי הזכייה בהם

5.1.1. הזוכים בפרסים  יהיו זכאים לקבל:

מקום ראשון:  לילה מתנה לאירוח זוגי, על בסיס לינה וארוחת בוקר, לא כולל חגים  וחודשי הקיץ יולי ואוגוסט על בסיס לינה וארוחת בוקר [ועד לתאריך 1.11.2020] , להזמנות חדשות בלבד. אין כפל מבצעים והנחות.במלון צובה (להלן “הפרס”) לא כולל יולי , אוגוסט וחגים, על בסיס מקום פנוי , עפ”י מחזורי המלון ובתיאום ואישור בכתב מהמלון.

מקום שני: כרטיסים לסדנאות שוקולד לכל המשפחה (עד 5 נפשות)

מקום שלישי: כרטיסי כניסה לפארק קיפצובה לכל המשפחה (עד 5 נפשות)

5.1.2 הודעה על הזכייה תישלח לזוכה בהודעה פרטית בדף הפייסבוק.  הפרס יוענק רק לזוכים ששלחו את  פרטיהם בהודעה חוזרת  ועמדו בתנאי ההשתתפות. זמן סביר לאחר בחירת הזוכים בפרס, ייצור נציג החברה קשר עם כל אחד מהזוכים בפרס באמצעות פרטים  שמסר  על מנת להודיע לו על זכייתו בפרס. היה ולא יעלה בידה של החברה ליצור קשר עם הזוכים מסיבות הקשורות בזוכים, זאת לאחר קיום פעולות סבירות מצידה של החברה לאיתור הזוכים , היא תהיה רשאית להכריז על הזכייה כבטלה ולנהוג בפרס לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, לרבות בחירת זוכים חליפים ולא תישמע או תתקבל כנגד החברה ו/או מי מטעמה כל דרישה או טענה בנושא זה.

5.1.3 זכאותו של כל אחד ואחד מן הזוכים לקבל  את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ובהתאם להוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין חל, החברה או כל מי שפועל מטעמה מורשים שלא להעניק את הפרס ו/או לחסום השתתפות של משתתף כלשהו, לפי העניין, של כל מי אשר זכה בפרס ו/או השתתף בפעילות, בין במישרין ובין בעקיפין, בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון פעילות זה ו/או בדרך שנחשבת כבלתי הוגנת, מכל בחינה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה ו/או מי מטעמה, תהיה רשאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך בדיקות של אופן השתתפות המשתתפים בפעילות והיא תהיה רשאית לפסול משתתפים מהפעילות כולה ו/או להימנע מלהעניק את הפרס לכל אדם, אשר יש לגביו חשש סביר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, כי השתתף בפעילות, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בדרך של תרמית או בכל צורה בלתי חוקית או בלתי הוגנת אחרת כלפי המשתתפים האחרים.

  1. מידע ופרטים

מימוש הפרס מותנה בהזמנת אירוח על בסיס מקום פנוי בלבד, בתאריכים נבחרים, לא כולל חגים  וחודשי הקיץ יולי ואוגוסט על בסיס לינה וארוחת בוקר [ועד לתאריך 1.11.2020] , להזמנות חדשות בלבד. אין כפל מבצעים והנחות.

בכל שאלה או בקשה לפרטים נוספים אודות כל נושא הקשור לפעילות, ניתן לפנות בכתב אל החברה בכתובת המייל yarit@tzuba.co.il. כמו כן יפורסם תקנון זה בדף הפייסבוק ובאתר האינטרנט של החברה שכתבתו www.kiftzuba.co.il

  1. קניין רוחני

7.1. כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג), לרבות, בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר לפעילות ו/או דף הפייסבוק  ו/או כל חלק שלו, לרבות בין השאר: התכנים של דף הפייסבוק, העיצוב שלו וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של החברה ו/או צדדים שלישיים (לפי העניין), ויישארו רכוש בלעדי של החברה ו/או של צדדים כאמור .

7.2. כל משתתף מסכים כי הוא לא ימכור, ישנה, יעתיק, יפרסם, ישדר, יציג, יעשה פעולות של הנדסה הפוכה, או יכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר, לכל מידע או תוכן אשר נכללים בדף הפייסבוק ללא אישור מוקדם בכתב של החברה וכי הוא יימנע מלהשתמש בדף הפייסבוק בכל דרך שעלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין) , ללא הסכמה מוקדמת בכתב של החברה.

7.3. המשתתף מעניק לחברה רשות להשתמש בתמונה שהעלה ובפרטיו האישיים, בין אם זכה בפרס ובין אם לאו, לצרכי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שלא ייעשה שימוש בתמונה או בפרטים באופן מבזה, משפיל או מפר את פרטיותו של המשתתף (למעט הפרסום המותר על פי תקנון זה שלא ייחשב כהפרת פרטיות). המשתתף מוותר בזאת לטובת החברה ו/או מי מטעמה, על כל הזכויות אשר עשויות להיות לו בתמונה ומתחייב שלא לאכפן.

7.4. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק שיגרם למשתתף בקשר עם התחרות, בין אם מדובר בנזק ישיר ובין אם מדובר בנזק עקיף. המשתתף מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף במישרין או בעקיפין את תנאי תקנון זה.

7.5. פרסום של תוכן כלשהו, המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית הינו אסור לחלוטין במסגרת האירוע. החברה תהיה רשאית להוריד כל תוכן אשר עלול, לפי שיקול דעתה בלעדי, להפר הוראה זו, והמשתתף שיעלה תוכן כאמור יפסל מלהשתתף בתחרות

 

  1. פרטיות

8.1. לא חלה על המשתתף  חובה חוקית למסור את המידע הנדרש לצורך השתתפות בפעילות זו, אולם אם אותו משתתף יימנע מלמסור מידע זה, הוא לא יהיה רשאי להשתתף

  1. שונות

9.1. המשתתף אחראי למסור את כל הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק והחברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף אשר לא עשה כן, על פי שיקול דעתה הבלעדי והסביר, ולא תישמע או תתקבל כל טענה לעניין זה.

9.2. עם העלאת התמונה בתגובה לפוסט מביע כל משתתף בפעילות את אישורו להשתתפות בפעילות,  כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליה ויחייבו לכל דבר ועניין.

9.3. החברה רשאית לפרסם ו/או להתיר לפרסום את פרטי הזיהוי של הזוכים, בהתאם לדין החל. קבלת הפרסים מותנית בהסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה בפעילות לרבות פרסום באתר החברה ו/או בדף הפייסבוק .

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים מכל סוג שהוא, לרבות באמצעי תקשורת אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

9.4. המשתתפים מסכימים כי כל פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או שיבושים בדף הפייסבוק ו/או פגמים או שיבושים אחרים, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה, ולא יקנו למשתתפים כל זכות ו/או סעד כנגד החברה ו/או מי מטעמה

9.5. בעצם השתתפותו בפעילות, המשתתף מסכים לכך כי הוא קרא את הוראות תקנון הפעילות וכי הוא מסכים להן לרבות לכל התנאים הכלולים בהן. החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון בכל זמן, בהתאם לשיקול דעתה הסביר והוראות התקנון כפי ששונה יחייבו את כל המשתתפים מרגע פרסומם בדף הפייסבוק.

9.6. ההשתתפות בכל שלב של הפעילות היא באחריותו הבלעדית של המשתתף ו\או של מקבל פרס. החברה או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק אשר נגרם או ייגרם למשתתף ו/או למקבל פרס ו/או  לצדדים שלישיים כתוצאה מ ו/או בקשר עם השתתפותו בכל שלב משלבי בפעילות ו/או בקשר עם זכייתו בפעילות ו/או בקשר עם הפרסים.

9.7. העובדים של: (א) החברה, (ב) עובדי פארק קיפצובה וכן בני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל, אינם רשאים להשתתף בפעילות. “בני משפחה” לעניין סעיף זה כוללים בן או בת זוג, הורים, אחים, אחיות וילדים.

9.8. הדין החל על תקנון זה וכל הקשור בו והנובע ממנו הינו הדין הישראלי, והסמכות לדון בכל סכסוך הנובע מתקנון זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב

 

החברה  מאחלת לכל המשתתפים בהצלחה!